Lawan ai hku gahkyin gum din ga

Go down

Lawan ai hku gahkyin gum din ga

Post by Ta Tut on Mon Jun 02, 2008 8:08 am

Myen a lai len gaw lani hte lani shai wa magang sai hku re. Ya ten hta Wunpawng Mungdan KIO/A hpung ni a magam gun ni hpe roi rip ai lam ni hte matsa mawa di ai lam ni law law galaw wa sai re.


May shata 30 ya shani na KNG shiga hpe yu nna masin hta pawt mayu ai gaw Power kaba dik ai hku kapaw hpru wa ai hku re. Myen Asuya gaw an-hte myu shada hpe gasat hkat shangun mayu nga ai hpe san san chye lu yu ra ai. Lai wa sai ten ngai kalang ka laiwa sai "Jin Sai Kun?" laika ngau kaw na zawn sha re.


Ndai hta an-hte KIO/A a magam gun ni, ga shaga shut na hkrit nna zim ngu hkam kau ai hpe shan hte Myen ni gaw hkrit ai she n shadu nga ma dawng. Masin pawt let daw dan ai bung li gaw shut chye wa ai. Myen Asuya zawn rai "Ngai lak nak lang da ai, ngai hpe yawng hkrit ai" nga nna me jahkrit shama yang gaw an-hte myu ni Myen Asuya hte hpa mung n shai na re.


Ya na zawn ta du let roi wa ai lam ni hpe gaw hpaji hku bai matai htang ra ai ngu kam ai. An-hte KIO/A mung hpyen dap langai mi she re ai gaw hpyen lahkawn ai gaw mara kaba n rai na re ngu kam ai.


Hpa majaw nga yang n dai zawn hpyen lahkawn ai lam n nga yang, mare hkan e tsa chyaru lu, kani ya tai let nga ai ramma law law wa gaw Mungkan ga n tsa sa pra ai hpa lachyum n nga na re. Dai majaw shan hte kam tim n kam tim shan hte a prat hpe dai hku jahtum na malai n dai zawn myu hte Mungdan a matu shara mi e a hkyu lu galaw ai, manu dan ai ramma ni tai lu ai gaw grau kaja ai kun ngu.


Myen Asuya gaw shi n dang ai ni makau e du nga yang, shi dang ai ni hpe hkan jahkrit taw nga ai gaw madan nyem dik ai myit zasa re ngu shadu ai. Ngai ya ten ja ja kyu hpyi ai gaw, Wunpawng shanglawt hpung ni, moi shanglawt hpang wa ai shaloi na zawn langai sha rai lawan dik ai hku mu mayu ai lam re. Bai manang wa a myit hta mung dai hku sha rai n re ngu kam ai.


Ga n bung tim buga gin ra langai, htung hking langai, garai langai kaw na sha shangai hkrat wa ai, majoi shing ra bung kaw na yu hkrat wa ai kahpu kanau ni re ai majaw rau sha jawm hpawng let myu n bung, ru sai n bung, myu hpe roi rip ai n dai Asuya hpe gawt shale kaw na matu ja ja lajin mayu ai hku re. Bai an-hte myu ni gaw Myen Mung e sha nga ga ai n rai, Miwa hte Gala Mung ni e mung chyam bra nga ai hku re.


Ndai a majaw yawng ti nang mung hpe ti nang makawp maga ai hku na shada n ga law hkat let mahtai hpe rau sha tam ga ngu tsun mayu ai hku re. Manau wang langai mi e sha, Awng dan lam langai mi hte sha, Shanglawt lu Awng padang manau hpe lawan ai hku manau mayu sai hku re. Ndai lam ni hpe manang wa mung madi shadaw na re ngu kam let...
avatar
Ta Tut
Admin

Number of posts : 30
Age : 30
Location : Singapore
Registration date : 2008-04-25

View user profile http://kachinroad.forumakers.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum